Ang tao sa kanyang krus na daan

Ang mga istasyón ng krus (o daán ng krus, sa latínvia crucis tinatawag din na via dolorosa o daan ng hapis) ay isang serye ng masining na representasyon, napakadalas ng lilok, na naglalarawan na si kristo ay pinapasan ang kanyang krus hanggang sa kanyang pagpapako sa krus sa huling oras (o pasyon) ni jesus bago siya namatay, at ang mga seremonyang panrelihiyon na gamit na serye upang. Taimtim ang kanyang pananalangin dahil tuwing siya ay nananahlngin nakatuon ang kanyang buong isipan at buong pagkatao sa kanyang ama sa kanyang panalangin lagi niyang hinihingi ang tulong ng kanyang ama at isinasangguni ang lahat na niyang gagawin. Ito ang pagkakataon na tinatanggap niya ang lahat ng uri ng tao, ang pagkakataon na ipinapadama niya ang kanyang pagmamahal sa mga makasalanan, kaawa-awa at mga mahihirap ito ang panahon na. Kung kaya, makikita na ang mga ateistang politikal na rehimen at ang relihiyosong mundo ay tiyak na itatakwil at babatikusin ang tunay na daan noong ginawa ng panginoong jesus ang kanyang gawain noong kapanahunan ng biyaya, gigil na gigil siyang sinalungat at hinatulan ng mga judio at ng gobyerno ng roma, at sa huli, ipinako sa krus ang.

Ang paraan ng kanyang pamumuhay, ang kanyang lubos na mapagbigay na pag-ugali, ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, ang kanyang huling sakripisyo ay pawang nagpapakita ng halimbawa sa akin hindi ako lubos na magiging karapat-dapat, subalit sisikapin ko. Dahil diyan imposible ang lahat ng paratang ng mga di katoliko sa pagsasabing ang tanda dawn g hayop sa apocalipsis 13 ay ang tanda ng krus dahil kahit anong salin ba ng biblia ang gamitin ay hindi ito pinatutungkol sa tanda ng krus at mas lalong hindi rin sinabi ng talata na iyon nga ang tanda ng krus. Kahanga-hangang pansinin ay noong muling nabuhay ang panginoong hesukristo, hindi nawala ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa ang mga butas ng pako sa mga kamay ni kristo ay nanatili, kahit na siya'y muling nabuhay.

Habang sumusuray ang hakbang ni hesus patungo sa kalbaryo halos madurog si hesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan higit pa marahil, napuspos si hesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. 24 sinabi ni jesus sa kanyang mga alagad, “ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin 25 ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito 26 sapagkat ano ba. Kahit na ang modernong mundo ay tinatalikuran ang tandang ito, tayo na binigyan ng tatak ng kaligtasan ay nakakakilala sa isang mapagmahal na ama na laging nariyan upang tayo'y gabayan at pagpalain sa krus, nasasaksihan ng tao kung paanong ang isang bagay na tinuturing na problema ay napapagaan at nagiging maluwalhati. Pitik-bulag daan ng krus manalangin tayo: mapagpala naming ama, sa pamamaagitan ng aming panalangin at pagmu-munimuni ng daan ng krus na tinahak ng iyong anak na si hesus, nawa'y maging daan din namin ito sa ikapagbabago ng aming buhay. Nais ko siyang sabayan sa mahirap na daan patungo sa kalbaryo, sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagpasok sa kaluwalhatian tulungan mo ako upang maunawaan ko, sa pamamagitan ng debosyong ito, kung gaano kadakila ang pagmamahal niya sa akin.

Ibuhos ang iyong biyaya sa kanilang puso, patatagin at paramihin sa kanila ang mga regalo ng iyong banal na espiritu, upang araw-araw ay lumago sila sa kabanalan at sa kaalaman ng ating panginoong jesu-cristo at ng sa ganun ay matapat na makasilbi sa iyo dito, at makarating ng may kagalakan sa iyong presensya. Ilalim ng kanyang paghahari ipinako sa krus si hesus • poncio pilato: ang romanong gobernador noong panahon ng publikong paglilingkod ni hesus, mula ad 25 hanggang ad 35. Ang sagot mula sa salita ng diyos: sa loob ng libong mga taon, inasam ng tao na masaksihan ang pagdating ng tagapagligtas inasam ng tao na makita si jesus na tagapagligtas na nasa puting ulap habang siya ay bumababa, sa kanyang pagkatao, sa mga taong nanabik at naghangad sa kanya sa loob ng libong mga taon.

Naniniwala siya sa iyong kaharian ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig nang masipsip ni hesus ang alak ay kanyang sinabi aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa — lalo na ng mga iskwater kahit na ang mga ito ay naman ni pilato na ibigay ito sa kanya kanyang buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan si hesus ay nadapa sa bigat ng krus pagbasa habang sumusuray ang hakbang ni hesus patungo sa kalbaryo halos madurog si hesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Ito ngayon ang solusyon sa lahat ng problema at katanungan ng tao sa buhay na ito ito ang dahilan kung bakit tayo naririto sa daigdig na ito – upang makilala, mahalin, at paglingkuran ang diyos na di nakikita na unang nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang sarili alang-alang sa atin (i juan 4:10, 19. Ang haligi sa saudi arabia ay mayroong inskripsyon na nagpapahiwatig na si haring solomon ay itinayo ang mga haliging ito sa panahon ng kanyang paghahari (mga taong 940 bc) upang gunitain ang pagtawid sa dagat na pula, na naganap humigit-kumulang 500 taon ang nakalipas.

Ang tao sa kanyang krus na daan

ang tao sa kanyang krus na daan Ang krus na ipinapapasan ni hesus sa kanyang mga disipulo ay pagtatakwil ng publiko, kahandaang ma-tortyur, at kahandaang mabitay, sapagka’t ang mga ito ang nakatakda sa mga makikiisa kay hesus na akuin sa kanilang sarili ang adhikain ng matuwid na pamamahala ng diyos sa daigdig.

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, panginoong hesukristo sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan pagbasa (mt 27:31) masarap magmahal masarap magmahal kahit na may kaakibat na pagpapakasakit at pagsasakripisyo ang ating pagmamahal dahil sa pagmamahal, handa tayong magsakripisyo. Ito'y makakamtan ng panginoong hesukristo sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang buhay sa krus sa kalbaryo sa huling hapunan, itinatag ni hesus ang sakramento ng eukaristiya iniutos ng panginoong hesus sa mga alagad na sa tuwing magsasalu-salo sila ay alalahanin siya. Nakatayo sa tabi ng krus ni hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si maria, na asawa ni cleopas naroon din si maria magdalena nang makita ni hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “ginang, narito ang iyong anak. Ang araw ng biyernes santo ay para sa paggunita ng pagpapakasakit ng panginoon, ang kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sarili para sa buong sangkatauhan at ang pagpaparangal sa krus na banal.

Ayon sa roma 11:6, “kung ang kanilang pagkapili ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa mabubuting gawa ng tao sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya” wala tayong magagawang anuman para makarating sa langit (tito 3:5. Ix - pinaghati-hatian ang kasuotan ni jesus - (juan 19:23-24) 23 nang si jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan ito'y walang tahi at hinabi nang buo mula sa itaas hanggang sa ibaba.

Ang bagong daan ng krus o bagong istasyón ng krus ay ang bersiyon ng daanng krus na pinasinayaan ni papa juan pablo ii noong biyernes santo ng 1991 ninais ng papa na maayon ito sa kasulatán, at isingawâ ito nang maraming beses sa koliseo ng roma tuwing biyernes santo sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Ang kanyang pagdurusa’t pagkamatay sa krus ang naging daan sa buhay na walang hanggan paskwa: sadyang itinakda kaming magpuri sa iyo, o diyos dahil sa muling pagkabuhay ng iyong anak, si hesu kristong aming panginoon. Ito rin ang naghahatid sa kanya tungo sa mas mataas na antas ng buhay kung saan ang kanyang pananaw sa buhay ay mas malawak at puno ng kagalakan at pag-asa dahil ang sentro ng lahat ay si cristo. Sa pagkakataong ito, ipinakikilala ni jesus ang kanyang ganap na katapatan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang pinaniniwalaan at mga ipinahayag namatay siyang lubos ang pag-titiwala sa kanyang ama, ang diyos ng pag-ibig at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil ng kanyang buhay.

ang tao sa kanyang krus na daan Ang krus na ipinapapasan ni hesus sa kanyang mga disipulo ay pagtatakwil ng publiko, kahandaang ma-tortyur, at kahandaang mabitay, sapagka’t ang mga ito ang nakatakda sa mga makikiisa kay hesus na akuin sa kanilang sarili ang adhikain ng matuwid na pamamahala ng diyos sa daigdig. ang tao sa kanyang krus na daan Ang krus na ipinapapasan ni hesus sa kanyang mga disipulo ay pagtatakwil ng publiko, kahandaang ma-tortyur, at kahandaang mabitay, sapagka’t ang mga ito ang nakatakda sa mga makikiisa kay hesus na akuin sa kanilang sarili ang adhikain ng matuwid na pamamahala ng diyos sa daigdig. ang tao sa kanyang krus na daan Ang krus na ipinapapasan ni hesus sa kanyang mga disipulo ay pagtatakwil ng publiko, kahandaang ma-tortyur, at kahandaang mabitay, sapagka’t ang mga ito ang nakatakda sa mga makikiisa kay hesus na akuin sa kanilang sarili ang adhikain ng matuwid na pamamahala ng diyos sa daigdig. ang tao sa kanyang krus na daan Ang krus na ipinapapasan ni hesus sa kanyang mga disipulo ay pagtatakwil ng publiko, kahandaang ma-tortyur, at kahandaang mabitay, sapagka’t ang mga ito ang nakatakda sa mga makikiisa kay hesus na akuin sa kanilang sarili ang adhikain ng matuwid na pamamahala ng diyos sa daigdig.
Ang tao sa kanyang krus na daan
Rated 3/5 based on 23 review

2018.